เอกสารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (EBIT) ปี 2563

#
รายการ
EB1
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีที่ผ่านมา
  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562      รายละเอียด
EB2
มาตรการกลไกระบบในการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส
  2.1 สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563      รายละเอียด
  2.2 รายงานการอนุมัติรายการ/แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปี 2562      รายละเอียด
  2.3 มาตรการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส      รายละเอียด
EB3
เผยแพร่แผนจัดซื้อประจำปี 2563
  3.1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563      รายละเอียด
  3.2 เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2563 (ข้อมูลเพิ่มเติม ไตรมาส 3)      รายละเอียด
EB4
รายงานการเผยแพร่รายละเอียด ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1)
  4.1 รายงานการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง (สขร 1) เดือนกันยายน 2562      รายละเอียด
  4.2 รายงานการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง (สขร 1) เดือนตุลาคม 2562      รายละเอียด
  4.3 รายงานการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง (สขร 1) เดือนพฤศจิกายน 2562      รายละเอียด
  4.4 รายงานการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง (สขร 1) เดือนธันวาคม 2562      รายละเอียด
  4.5 รายงานการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง (สขร 1) เดือนมกราคม 2563      รายละเอียด
  4.6 รายงานการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง (สขร 1) เดือนกุมภาพันธ์ 2563      รายละเอียด
  4.7 รายงานการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง (สขร 1) เดือนมีนาคม 2563 (ข้อมูลเพิ่มเติม ไตรมาส 3)      รายละเอียด
  4.8 รายงานการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง (สขร 1) เดือนเมษายน 2563 (ข้อมูลเพิ่มเติม ไตรมาส 3)      รายละเอียด
  4.9 รายงานการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง (สขร 1) เดือนพฤษภาคม 2563 (ข้อมูลเพิ่มเติม ไตรมาส 3)      รายละเอียด
  4.10 รายงานการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง (สขร 1) เดือนมิถุนายน 2563 (ข้อมูลเพิ่มเติม ไตรมาส 4)      รายละเอียด
  4.11 รายงานการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง (สขร 1) เดือนกรกฎาคม 2563 (ข้อมูลเพิ่มเติม ไตรมาส 4)      รายละเอียด
  4.12 รายงานการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง (สขร 1) เดือนสิงหาคม 2563 (ข้อมูลเพิ่มเติม ไตรมาส 4)      รายละเอียด
EB5
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  5.1 เผยแพร่โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และกลุ่มพนักงานบริการหญิง อำเภอหนองเรือ ปี 2563 (ข้อมูลเพิ่มเติมไตรมาส 3)      รายละเอียด
EB6
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมจัดทำแผน
  6.1 โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และกลุ่มพนักงานบริการหญิง อำเภอหนองเรือ ปี 2563 (ข้อมูลเพิ่มเติม ไตรมาส 3)      รายละเอียด
EB7
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมดำเนินโครงการ
  7.1 เผยแพร่โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และกลุ่มพนักงานบริการหญิง อำเภอหนองเรือ ปี 2563 (ข้อมูลเพิ่มเติมไตรมาส 3)      รายละเอียด
EB8
มาตราการกลไกระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
  8.1 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน      รายละเอียด
  8.2 ผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ข้อมูลเพิ่มเติม ไตรมาส 3)      รายละเอียด
EB9
การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน
  9.1 ข้อมูลผู้บริหารโรงพยาบาลหนองเรือ      รายละเอียด
  9.2 นโยบายผู้บริหารโรงพยาบาลหนองเรือ      รายละเอียด
  9.3 โครงสร้างหน่วยงานโรงพยาบาลหนองเรือ      รายละเอียด
  9.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน กฎหมายแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข      รายละเอียด
  9.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH      รายละเอียด
  9.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม      รายละเอียด
  9.7 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562      รายละเอียด
  9.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552      รายละเอียด
  9.9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560      รายละเอียด
  9.10 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข      รายละเอียด
  9.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)      รายละเอียด
EB10
การเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
  10.1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563      รายละเอียด
EB11
รายงานผลปฏิบัติงานตามแผนประจำปีงบประมาณ
  11.1 รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562      รายละเอียด
EB12
รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ
  12.1 รายงานแผนการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 และประจำปี 2563 (ตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563)      รายละเอียด
  12.2 รายงานแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 (ตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563) (ข้อมูลเพิ่มเติม ไตรมาส 3)      รายละเอียด
EB13
มาตรการในการบริหารผลปฏิบัติราชการกับผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ
  13.1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ      รายละเอียด
EB14
ประกาศรายชื่อผู้มีผลงานระดับดีเด่นและดีมาก
  14.1 เผยแพร่ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ข่าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่นและดีมาก      รายละเอียด
  14.2 เผยแพร่ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่นและดีมาก (ข้อมูลเพิ่มเติมไตรมาส 3)      รายละเอียด
EB15
ประกาศเจตจำนงผู้บริหารต่อสาธารณชน
  15.1 ประกาศเจตจำนงผู้บริหารต่อสาธารณชน      รายละเอียด
EB16
การจัดการเรื่องร้องเรียน
  16.1 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน รอบเดือนตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563      รายละเอียด
EB17
มาตรการ กลไกหรือการวางระบบป้องกันการรับสินบน
  17.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานในโรงพยาบาลหนองเรือ      รายละเอียด
  17.2 สรุปผลประกาศมาตรการและแนวทางการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ (ข้อมูลเพิ่มเติม ไตรมาส 3)      รายละเอียด
EB18
การเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริตโปร่งใส
  18.1 ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดประชุมวิชาการเรื่อง ประโยชน์และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลหนองเรือ      รายละเอียด
EB19
รวมกลุ่มเพื่อบริหารงานที่โปร่งใส
  19.1 หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารที่โปร่งใส      รายละเอียด
EB20
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  20.1 รายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยงเกิดกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน      รายละเอียด
  20.2 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 1/2563 (ข้อมูลเพิ่มเติม ไตรมาส 3)      รายละเอียด
  20.3 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ HRMS on Cloud ระดับหัวหน้างาน โรงพยาบาหนองเรือ (ข้อมูลเพิ่มเติมไตรมาส 3)      รายละเอียด
EB21
มาตรการและแนวทางป้องกันจัดการความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
  21.1 มาตรการและแนวทางป้องกันจัดการความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน      รายละเอียด
  21.2 รายงานผลการกำกับติดตามกรอบแทนวทางตามมาตการและแนวทางป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (ข้อมูลเพิ่มเติมไตรมาส 3)      รายละเอียด
EB22
อบรมสัมมนาความรู้ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต
  22.1 ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดประชุมวิชาการเรื่อง ประโยชน์และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลหนองเรือ      รายละเอียด
EB23
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแผนส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรม
  23.1 หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน      รายละเอียด
  23.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (ข้อมูลเพิ่มเติม ไตรมาส 3)      รายละเอียด
EB24
รายงานติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตและแผนจริยธรรม
  24.1 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตปละประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน      รายละเอียด
  24.2 รายงานการกำกับติดตาม ตามแบบฟอร์ม 2และ3 ของชมรมจริยธรรม (ข้อมูลเพิ่มเติม ไตรมาส 3)      รายละเอียด
EB25
แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ
  25.1 มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในสังกัดโรงพยาบาลหนองเรือ ปี 2563      รายละเอียด
  25.2 แนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือ ปี 2562      รายละเอียด
  25.3 รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในสังกัดโรงพยาบาลหนองเรือ (ข้อมูลเพิ่มเติมไตรมาส 3)      รายละเอียด
EB26
ขบวนการให้บริการประชาชน
  26.1 กระบวนการให้บริการประชาชนของโรงพยาบาลหนองเรือ      รายละเอียด