หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

0 Comments
หมวด: หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
วันเผยแพร่ เขียนโดย สิรภพ

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

วิสัยทัศน์:

ผลิตแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวที่มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับชุมชน สังคม และประเทศชาติ

พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/ หลักสูตรสาขาวิชาฯ


 1. ดำเนินพันธกิจให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตทางการแพทย์ (Education) การวิจัยและสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล (Research and Innovation) การรักษาพยาบาล (Health care) นอกจากนี้ คณะฯยังมุ่งส่งเสริม ช่วยเหลือ และสนับสนุนสังคม (Social value) โดยเฉพาะประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีส่วนร่วมสนับสนุน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างสังคม ให้เข้มแข็งและมีดุลยภาพ
 2. ดำเนินพันธกิจตามพันธกิจหลักของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (อ้างอิงเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยฉบับ พ.ศ. 2562) กล่าวคือ เพื่อฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวซึ่งเป็นสาขาวิชาทางการแพทย์เฉพาะทางที่ต้องอาศัยความรู้อย่างเป็นองค์รวม ซึ่งครอบคลุมทุกมิติของการดูแลสุขภาพ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ร่วมกับความสามารถในการทำหัตถการที่พบบ่อยในบริการปฐมภูมิ ในการดูแลผู้ป่วยด้านการรักษาส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ การดูแลผู้ป่วยนอก การดูแลผู้ป่วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสม และการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน โดยเป็นการดูแลสำหรับประชากรทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่เกิดจนตาย
 3. ดำเนินพันธกิจตามพันธกิจของโรงพยาบาลเครือข่ายสถาบันฝึกอบรม
ดำเนินพันธกิจตามพันธกิจของภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   3.1. มีส่วนร่วมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลที่มุ่งการพัฒนาสุขภาพชุมชน และสังคมให้เข้มแข็ง
   3.2. พัฒนาสุขภาพโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ด้วยการบูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรม
   3.3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสูง มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
 4. พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/ หลักสูตรสาขาวิชาฯ สามารถแสดงได้ ดังนี้
   4.1. ดำเนินพันธกิจตามพันธกิจหลักของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และเครือข่ายสถาบันฝึกอบรม
   4.2. ผลิตแพทย์เฉพาะทางด้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อตอบสนองพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒
   4.3. ผลิตแพทย์เฉพาะทางด้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ที่สามารถปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพในสถาบันการศึกษาหรือสถานพยาบาลทั่วไปที่ตนสังกัด โดยต้องมีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถขั้นต่ำตามมาตรฐานของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้าน
 4.4. ให้การศึกษาหรือเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ทั้งด้านทฤษฎี และ/พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวอย่างต่อเนื่องทั้งด้านทฤษฎีและ/หรือปฏิบัติแก่บุคลากรทางการแพทย์หรือผู้เกี่ยวข้อง ที่สนใจทั้งภายใน/ นอกสถาบัน รวมถึงจากภายนอกประเทศ
 4.5. เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านเวชศาสตร์ครอบครัวทั้งภายใน/นอกประเทศ เช่น งานสอน, งานวิทยากร, ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ เป็นต้น

>>Download เอกสาร<<

สวัสดีชาวโรงพยาบาลหนองเรือทุกท่าน และยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกคน
Tab content 2
Wednesday the 25th. โรงพยาบาลหนองเรือ 243 ม.13 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โทร.043-294057-8 , 043-294011. Hostgator coupon - Powered By Joomla Design By Vatchana Phothitathong.