แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของของโรงพยาบาลหนองเรือ ประ 2564 เขียนโดย Tittiya 78
เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนมีนาคม 2564 เขียนโดย Tittiya 72
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ เขียนโดย Tittiya 67
กำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ เขียนโดย Tittiya 61
เผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน ปี 2564 เขียนโดย Tittiya 71
ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขียนโดย Tittiya 60
กำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน เขียนโดย Tittiya 65
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี 2564 เขียนโดย Tittiya 63
สรุปผลรายงานการดำเนินการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปี 2564 เขียนโดย Tittiya 65
รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน) เขียนโดย Tittiya 58
สวัสดีชาวโรงพยาบาลหนองเรือทุกท่าน และยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกคน
Tab content 2
Thursday the 28th. โรงพยาบาลหนองเรือ 243 ม.13 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โทร.043-294057-8 , 043-294011. Hostgator coupon - Powered By Joomla Design By Vatchana Phothitathong.